Secretariat
Management
Members
Contact us

all Mambers (japanease)

General Designers Association (DAS)
Management (FY2019) (Honorific titles omitted)

Representative Director / President (1 person)
Takahiro Shima

Representative Director / Vice President (2 persons)
Nobutada Saji (Suntory)
Yoshiya Saito (Mainichi Shimbun)

Senior Executive Director (1 person)
Yasuhiro Otsuka

Executive Directors (8 people)
Motoji Araki
Yukiko Kudo
Akio Sono
Toshihiko Daimon,
Atsuko Nakamura,
Yoshihiro Noguchi
Takashi Fujita,
Kiho Mawatari,
Sayomi Muto

Directors (22 people)
Toshiyuki Kita
Hiroko Koshino
Takashi Hanto
Tadayoshi Sakamoto
Manosuke Sugizaki,
Kaname Senda,
Yukichi Takada,
Yoshimaru Takahashi
Eriko Takezawa,
Hirofumi Tamai,
Hiroaki Tsuji,
Etsuo Yamada,
Yasuyuki Nakajo (Sakae)
Shiro Umemoto (Mainichi Broadcasting)
Yojiro Kinoshita
Hiroyuki Shibahara (Hankyu Design Systems)
Kunihiko Tsukamoto (Tsukamoto Gakuin)
Noco Tsukamoto (Wacoal)
Junya Nakao,
Seiji Motobayashi (Motobayashi)

Managers (3 people)
Junichiro Kunibe
Yuka Miyata
Akihiko Tamura

Advisor (1 person)
Soda Taro

Senior Advisors (7 people)
Junichi Sakurai,
Shigeshi Omori,
Masaaki Ohira,
Hayato Kanno
Ichiro Takeuchi,
Shin Matsumoto,
Noriaki Miyagawa,
Takao Yamada

Special Advisor
Seiichiro Wada